Yönetim ve Organizasyon Dersi 2014 – 2015 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin içsel performans kıyaslamalarını (benchmark) ve standartlarını koymak için, fiyat rekabeti ve göreceli pazar payı gibi dış piyasa mekanizmalarını kullanan denetim türüdür?
Hedefleri koymayı ve prosedürleri, kuralları, takvimleri ve bütçeleri geliştirmeyi kapsayan planlama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Örgütte çalışanların, örgütte istenen sonuçlara ulaşılması için gerekli davranışları göstermeleri yönetimin aşağıdaki amaçlarından hangisini oluşturur?
Amaçlara uygun olarak işlerin gruplandırılması, bölümlerin kurulması, emir-komuta ve sorumlulukların belirlenmesi yoluyla işletme yapısının kurulmasına ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi yöneticilere rahatça denetleyebileceği sayıda ast bağlanmasını içeren örgütlenme ilkesidir?
Aşağıdakilerden hangisi uzmanlaşmış işleri, geleneksel işletme fonksiyonlarına göre gruplandıran örgütsel yapıyı ifade eder?
Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde bölümlere ayırma ilkelerinden biri değildir?
Yetki devri sürecinin ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi kaynaklarına göre yetki türlerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi Fred Fiedler’in etkin liderlik modelinde göz önünde bulundurulan durumsal değişkenlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi liderin otoritesini ifade eden güç kaynağıdır?
Çalışanları yaptıkları işleri etkileyen durumlar hakkında bilgilendiren, fikirlerini söylemeleri ve öneri getirmeleri için cesaretlendiren liderlik tarzı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi güdüleme sürecinin aşamaları arasında yer almaz?
Vroom’un beklenti teorisine göre, belirli bir gayretin belirli bir ödülle ödüllendirileceğini ifade eden faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi çatışmada davranışsal yaklaşımın özelliklerinden biridir?
March ve Simon’un geliştirdiği çatışma tiplendirmesinde seçeneklerin iyi ve iyi olması durumunda yaşanan çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi entelektüel sermayeyi ölçmek için kullanılan aracı ifade eder?
Bir işletmenin piyasa değeri ile defter değeri arasındaki farka ne ad verilir?
Kriz yönetim sürecinin son aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmedeki gereksiz işleri elimine ederek giderleri azaltıp, sistem ve politikaları yeniden tasarlamaya ve en önemli işleri geliştirmeye dayalı yönetim yaklaşımına ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın