Yönetim ve Organizasyon Dersi 2016 – 2017 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Doğru kararların alınması ve bu kararların başarıyla uygulanması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir ?
Aşağıdakilerden hangisi yönetim fonksiyonlarından biri değildir?
Genel çevre faktörleri aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Aşağıdakilerden hangisi klasik yönetim anlayışını temsil eden yaklaşımlardan biri değildir?
Toplumdaki yerleşik inançlar, yaşam tarzları, düşünce sistemleri gibi konular aşağıdaki faktörlerden hangisinin kapsamında yer alır?
Sistemin bozulma eğilimi göstermesine ve sonunda ortadan kalkmasına karşı sistemin devamlılığının sağlanması için ortaya konulan her türlü çabaya ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi piyasadaki mevcut firmaların giriş bariyerleri olarak kullanabileceği kaynakları arasında yer almaz?
Bir işletme ya da örgütün ne olmak istediği ile ilgili kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Yöneticiler için günlük veya haftalık uygulama rehberi işlevi gören plan aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmenin varlık ve yeteneklerinden bazılarını başarılı bir şekilde işleri arasında paylaşmak ya da aktarmak suretiyle yarattığı maliyet tasarrufuna ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi çokuluslu şirketlerin uygulayabileceği, davranış boyutları açısından, kurumsal düzey stratejilerinden biri değildir?
Aşağıdaki ifadelerden hangisi örgütleme ilkelerinden biri olarak açıklanan formelleşme derecesini tanımlar?
Aşağıdakilerden hangisi işletme kaynaklarına göre yapılan denetim türlerinden biridir?
Organizasyonda çalışanların işbirliğini sağlayarak, öngörülen amaçlar doğrultusunda faaliyetleri planlayan, örgütleyen, yönelten ve denetleyen kişiye ne ad verilir?
Liderlik sürecinin gerçekleştiği koşulları dikkate alan liderlik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Geniş faaliyet alanı olan, proje ve takım tabanlı organizasyonlarda,örgütsel ilişkilerde esneklik gereksinmesi ortaya çıkar. Bu tür örgütsel ortamlarda uygulanması gerekli olan örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi etkin bir denetimin gerçekleştirilmesi için gerekli olan unsurlardan biri değildir?
İşletmelerde amaçlara ulaşmak için yerine getirilmesi gereken işlerin alt işlere bölünme derecesini ifade eden örgütlenme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi durumsal liderlik kuramına göre etkin liderliğin faktörlerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi performans kriterlerinin belirlenmesi ve ölçülmesinde klasik finansal denetim kriteri yanı sıra işletmenin değişim, müşteri memnuniyeti gibi başarı unsurlarını da değerlendirmeye alan bir performans ölçüm aracıdır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın