Yönetim ve Organizasyon Dersi 2016 – 2017 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi toplumdaki siyasi ve yasal kurumların örgütler ve bireyler üzerindeki etkilerini açıklamaya çalışan faktörlerden biridir?
Yöneticilerin kurmak ve devamlılığını sağlamak durumunda oldukları yapılara ilişkin yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Weber’in ideal bürokrasi yaklaşımının temel varsayımlarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi Fayol tarafından belirlenen yönetim fonksiyonlarından biri değildir?
Yönetim faaliyetlerinde karar alma işlevine yardımcı olmak üzere geliştirilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Beklenmedik durum planları aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi sistemin özelliklerinden biri değildir?
İşletme ve işletme faaliyetlerini dolaylı yoldan etkileyen çevreye ne ad verilir?
İşletmelerde amaçlara ulaşmak için yerine getirilmesi gereken işlerin alt işlere bölünme derecesini ifade eden örgütlenme ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Emir-komuta düzeninin kurulması sonucunda aşağıdaki örgüt yapılarından hangisi ortaya çıkar?
Geniş faaliyet alanı olan, proje ve takım tabanlı organizasyonlarda,örgütsel ilişkilerde esneklik gereksinmesi ortaya çıkar. Bu tür örgütsel ortamlarda uygulanması gerekli olan örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmenin varlık ve yeteneklerinden bazılarını başarılı bir şekilde işleri arasında paylaşmak ya da aktarmak suretiyle yarattığı maliyet tasarrufuna ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi çokuluslu şirketlerin uygulayabileceği, davranış boyutları açısından, kurumsal düzey stratejilerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi piyasadaki mevcut firmaların giriş bariyerleri olarak kullanabileceği kaynakları arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi işletme kaynaklarına göre yapılan denetim türlerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi etkin bir denetimin gerçekleştirilmesi için gerekli olan unsurlardan biri değildir?
Liderlik sürecinin gerçekleştiği koşulları dikkate alan liderlik kuramı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisinde merkezi olmayan denetimin görüldüğü organizasyon yapılarından biridir?
Organizasyonda çalışanların işbirliğini sağlayarak, öngörülen amaçlar doğrultusunda faaliyetleri planlayan, örgütleyen, yönelten ve denetleyen kişiye ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi durumsal liderlik kuramına göre etkin liderliğin faktörlerinden biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın