Yönetim ve Organizasyon Dersi 2017 – 2018 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Doğru kararların alınması ve bu kararların başarıyla uygulanması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir ?
Örgüt içerisindeki yetki ilişkilerinin tanımlanması ve komuta zincirinin kurulması aşağıdaki yönetim fonksiyonlarından hangisinin kapsamında yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi yönetim kavramı içerisinde düşünülebilecek temel faaliyetlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Mintzberg’e göre bireyler arası rollerden biridir?
Bir işletmenin (örgütün) çevresinin sınıflandırılmasında aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
Aşağıdakilerden hangisi Bilimsel Yönetim Yaklaşımının öncüsü olarak kabul edilen isimlerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi VVeber’in İdeal Bürokrasi Yaklaşımı'nın temel varsayımlarından biridir?
İşe yeni giren çalışanların, işletme içinde etkin bir biçimde çalışabilmesi için, gerekli tutumları, bilgiyi, becerileri ve davranışları öğrendikleri sürece ne ad verilir?
Klasik Yönetim Yaklaşımı'nın varsayımlarını doğrulamak üzere başlatılan araştırma aşağıdakilerden hangisidir?
I. Esnek, farklı koşullara uyumludur.
II. Yeni fikirlere açıktır.
III. Kural odaklı ve bürokratiktir.

Yukarıdakilerden hangileri yenilikçi işletme (örgüt) kültürünün niteliklerindendir?
Sistemin bozulma eğilimi göstermesine ve sonunda ortadan kalkmasına karşı sistemin devamlılığının sağlanması için ortaya konulan her türlü çabaya ne ad verilir?
İşletme ve işletme faaliyetleri üzerinde doğrudan etkisi olan çevreye ne ad verilir?
Toplumdaki yerleşik inançlar, yaşam tarzları, düşünce sistemleri gibi konular aşağıdaki faktörlerden hangisinin kapsamında yer alır?
Sayısal yönetim yaklaşımlarının ortaya çıkmasına neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Belirsizlik ve karmaşa ortamlarında yöneticilerin yararlanabileceği karar alma yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Bir örgüt içerisindeki davranışların şekillenmesinde etkili olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Bir yıl ve daha kısa bir planlama ufku içeren plan türü aşağıdakilerden hangisidir?
Önceden tekrarlanmış, rutin ve gelecekte de gerçekleşmesi öngörülmüş durumlara bağlanmış kararlar aşağıdakilerden hangisidir?
Bir konuda gelecekte gerçekleştirilmek istenen nihai sonuçları ifade eden kavram aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
Geçmiş deneyimlerle ilgili tam bilgi sahibi olunup, gelecek dönemlerdeki çevresel gelişmelerin ve sonuçlarının net olarak görülebildiği koşulları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın